Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 
Họ và tên: Trương Thị Lệ Thu
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  thuttl72@gmail.com
Điện thoại:  0987720925
Địa chỉ:  Thôn đồng bào - Xã Quảng Vinh

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 941